Nguyên tắc xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ tại thông tư số 10/2017/TT-BKHCN - 13:40 29/03/2018

Chia sẻ facebook

Ngày 28/6/2017, KH&CN ban hành thông tư số 10/2017/TT-BKHCN qui định về việc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

  “Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ” là tập hợp thông tin về tiềm lực và kết quả hoạt động khoa học và công nghệ quốc gia, được xây dựng, duy trì và phát triển nhằm cung cấp dữ liệu và thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về khoa học và công nghệ.

Theo đó, Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ bao gồm các cơ sở dữ liệu thành phần sau: Cơ sở dữ liệu về Tổ chức khoa học và công nghệ; Cơ sở dữ liệu về Cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Cơ sở dữ liệu về Nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Cơ sở dữ liệu về Công bố khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học; Cơ sở dữ liệu Thống kê khoa học và công nghệ; Cơ sở dữ liệu Công nghệ, công nghệ cao, chuyển giao công nghệ; Cơ sở dữ liệu Thông tin về khoa học và công nghệ trong khu vực và trên thế giới; Cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Cơ sở dữ liệu Thông tin sở hữu trí tuệ; Cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

 Cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng bộ cơ sở dữ liệu phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

Thứ nhất: Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ được xây dựng, quản lý theo nguyên tắc tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương trên cơ sở phân định quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thứ hai: Việc cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ phải bảo đảm đầy đủ, chính xác và kịp thời, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Thứ ba: bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và lưu trữ lâu dài, đúng mục đích, tạo thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu.

Thứ tư:  Bảo đảm quyền của các tổ chức, cá nhân được tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/8/2017.

                                                                                                                                                           Mai Hương