Quan tâm phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ - 16:15 21/11/2018

Chia sẻ facebook

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất cho các tổ chức, đơn vị khoa học và công nghệ (KH&CN), những năm qua, tỉnh ta đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ KH&CN phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu khoa học.

Từ năm 2011, tỉnh đã ban hành cơ chế chính sách liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học của Trường Đại học Hồng Đức với các trường đại học nước ngoài theo Quyết định số 4277/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Thực hiện quyết định này, đến nay đã cử đi đào tạo được 22 nghiên cứu sinh, 153 cao học và 26 đại học. Theo thống kê, hiện nay, nguồn nhân lực KH&CN của tỉnh có trên 147.400 người (tăng gấp 1,3 lần so với năm 2009; gấp 3,3 lần so với năm 1999 và gấp 6,6 lần so với năm 1989). Trong đó, có 18 phó giáo sư, 184 tiến sĩ, trên 4.700 thạc sĩ, trên 68.500 đại học và trên 74.000 cao đẳng. Nhân lực KH&CN thuộc các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh có trên 2.700 người, chiếm 1,8% tổng số nhân lực KH&CN của tỉnh; nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) có 1.933 người. Đây là nhân tố quyết định đối với sự phát triển KH&CN, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH  trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

                                                                                                                                            Báo Thanh Hóa