Đánh giá khả năng nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển - xã hội - 16:07 17/02/2020

Chia sẻ facebook

Chiều 11/2/2020, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; dự kiến các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025.

Chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh. Tham gia hội nghị có các đại diện của các sở, ban, ngành liên quan; các trường đại học: Hồng Đức, Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Thanh Hóa…cùng tham gia.


Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

phát biểu tại hội nghị.

Nhiệm vụ này đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII xác định là 1 trong 4 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2015-2020. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp để đưa KH&CN thực sự trở thành khâu đột phá. Sau gần 5 năm triển khai, hoạt động KH&CN được đẩy mạnh, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Số cán bộ nghiên cứu tăng 8% so với năm 2015; doanh nghiệp KH&CN phát triển nhanh về số lượng, năm 2020 dự kiến tăng gấp 3 lần so với năm 2015. Giai đoạn 2016-2020, số lượng đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp ước tăng 25%, văn bằng bảo hộ tăng 28,4%, kinh phí từ ngân sách tỉnh cho KH&CN tăng gấp 1,4 lần; đã triển khai 33 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, tăng hơn 2 lần so với giai đoạn 2011-2015.


Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ trình bày báo cáo.

Báo cáo tại Hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ nêu bật nhiều kết quả đạt được trong áp dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ từ năm 2016 đến nay trên từng lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện khâu đột phá về KH&CN vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như tiềm lực, cơ sở vật chất vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, còn thiếu nhân lực KH&CN có trình độ cao, chuyên sâu, nhất là chuyên gia về công nghệ; việc triển khai nhân rộng kết quả nhiệm vụ KH&CN vẫn còn hạn chế; thời gian thực hiện một số nhiệm vụ KH&CN còn dài, làm chậm ứng dụng kết quả vào sản xuất và đời sống; chưa có nhiều những nhiệm vụ KH&CN có tính lan toả, đột phá; trình độ công nghệ của các doanh nghiệp phần lớn ở mức trung bình trở xuống, tỷ lệ dây chuyền sản xuất có công nghệ hiện đại chiếm tỷ lệ thấp, chỉ khoảng 15,6%...

Tại hội nghị, đã đưa ra một số chỉ tiêu cho giai đoạn 2021 - 2025, như: Toàn tỉnh có 60 doanh nghiệp khoa học công nghệ, ươm tạo được 10 doanh nghiệp sản xuất phần mềm, nội dung số; 100% các phòng thí nghiệm, thử nghiệm của các cơ quan nhà nước đạt chuẩn LAS hoặc VILAS; hoàn thành xây dựng hạ tầng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lam Sơn – Sao Vàng...; có ít nhất 50 sản phẩm địa phương được xây dựng tiêu chuẩn và bảo hộ sở hữu trí tuệ…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đánh giá cao sự tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được trong hoạt động KH&CN của Sở Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, kết cấu và cách làm báo cáo cần phải điều chỉnh lại, do giống với một báo cáo thành tích của lĩnh vực KH&CN, cần bổ sung thêm các nội dung trên cơ sở bám sát kế hoạch hành động của tỉnh, chỉ ra được cụ thể phải làm những gì, lấy yếu tố nào là khâu đột phá. Với những tồn tại, hạn chế, cũng cần bổ sung những gì chưa thực hiện được so với kế hoạch của tỉnh, đồng thời cần có đánh giá từng nguyên nhân cụ thể. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng khẳng định, KH&CN ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, được Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định trong Nghị quyết, được coi là 1 trong 4 khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2016 đến nay, KH&CN đã có những đóng góp đáng kể cho phát triển trên nhiều lĩnh vực của tỉnh, nhất là trong sản xuất và các lĩnh vực kinh tế. Đây là hoạt động đã có chủ trương, có chính sách, có nguồn lực, có những chỉ đạo thực hiện của tỉnh, phải triển khai đồng bộ, hiệu quả, ứng dụng được vào thực tiễn.

Về nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp cho giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào những cơ sở thực tiễn, chủ trương của Chính phủ, của tỉnh về phát triển KH&CN để đề ra các mục tiêu và giải pháp phù hợp; để KH&CN thực sự trở thành yếu tố tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Sở Khoa học và Công nghệ sớm hoàn chỉnh lại báo cáo trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị để trình UBND tỉnh.

                                                                                                              Phòng Thông tin KH&CN (Nguồn: Báo Thanh Hóa)