MỘT SỐ THÀNH TỰU KH&CN CỦA VIỆN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH CÓ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở THANH HÓA

Tác giả:Tham luận của Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch tại Hội thảo “Khoa học và công nghệ với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thanh Hóa,10-2010”
Số trang:8
Lượt tải:15
Giá:0
Chia sẻ facebook

Tài liệu được đăng tải trên  Kỷ yếu hội thảo khoa học năm 2010 của Sở KH&CN Thanh Hóa