MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÂM NGHIỆP CẦN NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN Ở THANH HÓA TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015

Tác giả:Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Số trang:25
Lượt tải:3234
Giá:0
Chia sẻ facebook

 

  Để góp phần cung cấp những thông tin làm cơ sở cho việc xây dựng đề án phát triển khoa học công nghệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam viết bài tham luận hội thảo khoa học với 11 vấn đề cần quan tâm liên quan đến nghiên cứu, phát triển lâm nghiệp của tỉnh Thanh Hóa:

- Tiềm năng và đề xuất định phát triển lâm nghiệp Thanh Hóa;

- Cơ cấu cây trồng rừng;

- Vườn ươm cây lâm nghiệp công nghệ cao;

- Khảo nghiệm giống và thâm canh rừng trồng lấy gỗ;

- Phục hồi rừng Luồng bị thoái hóa;

- Trồng rừng Thông nhựa bằng giống kháng sâu róm;

- Trồng rừng ngập mặn;

- Bàn về phát triển cây Cao su;

- Bảo tồn rừng Sến ở Tam Quy;

- Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng;

- Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;


Tài liệu đăng tải tại " Kỷ yếu Khoa học" năm 2010 của Sơ KHCN Thanh Hóa