Nâng tầm nhiệm vụ khoa học và công nghệ - 10:31 10/12/2020

Chia sẻ facebook

 Để tạo động lực cho tỉnh phát triển, trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực, thì phải xem khoa học - công nghệ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu.


Đây là nhiệm vụ được đặt ra trong Báo cáo Chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, khi xác định trong 5 năm tiếp theo Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ trong tất cả các lĩnh vực.

Tỉnh sẽ khuyến khích ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu phần mềm tập trung, hạ tầng thiết yếu và phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Cùng với đó là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực của các tổ chức khoa học - công nghệ, các phòng thí nghiệm, thử nghiệm. Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn của khu vực tư nhân đầu tư phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới công nghệ, thiết bị, thành lập doanh nghiệp khoa học - công nghệ, thúc đẩy hình thành thị trường khoa học - công nghệ.

Vai trò của khoa học và công nghệ trong đổi mới sáng tạo đã được nâng tầm, khẳng định động lực phát triển mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế của tỉnh. “ Đổi mới sáng tạo” đã được vào phương hướng, mục tiêu, chương trình trọng tâm và khâu đột phá trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, để thống nhất với chỉ đạo của Trung ương cũng như phù hợp thực tế của tỉnh và xu hướng thời đại.

Giai đoạn 2016-2020 Thanh Hóa đã triển khai 332 nhiệm vụ khoa học - công nghệ, có thêm 18 doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp khoa học - công nghệ. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, thì nhiệm vụ đổi mới và phát triển khoa học - công nghệ phải được nâng lên tầm cao mới với sự quan tâm đặc biệt, đầu tư mạnh mẽ từ nhiều nguồn lực xã hội.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trước mắt cần đẩy mạnh tuyên truyền cho các cấp, ngành, nhất là người đứng đầu về sự cần thiết cũng như tính cấp thiết của nhiệm vụ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo với mục tiêu là làm cho khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành nhiệm vụ thường xuyên, một nội dung không thể tách rời trong từng ngành, lĩnh vực của tỉnh. Về lâu dài, cần thiết ban hành một nghị quyết riêng về khoa học - công nghệ, để có cơ sở huy động các nguồn lực cho phát triển khoa học - công nghệ.

                                                                                                        Đàm Tuyết (Nguồn Báo Thanh Hóa)