Xây dựng quy trình dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ - 16:26 11/11/2022

Chia sẻ facebook

Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định số 2395/QĐ-BKHCN ngày 31/8/2020 Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 2395/QĐ-BKHCN) và Quyết định số 1643/QĐ-BKHCN ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Điều chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 1643QĐ-BKHCN) trong đó phân công cho Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Cục ƯDCN) chủ trì xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật cho các dịch vụ: Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu đổi mới công nghệ; Dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ; Tư vấn môi giới, kết nối cung cầu mua bán công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Cục Ứng dụng công nghệ đã làm việc với Viện Ứng dụng công nghệ, Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ và thống nhất đề xuất quy trình dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ theo sơ đồ dưới đây:


Sơ đồ đồ quy trình dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ

Diễn giải quy trình:

A. Bên cầu

1. Chuẩn bị thực hiện dịch vụ là việc xây dựng báo cáo hiện trạng và xác định các yêu cầu của khách hàng.

2. Đánh giá công nghệ, xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm xây dựng Báo cáo đánh giá công nghệ.

3. Đánh giá nhu cầu công nghệ nhằm xây dựng báo cáo đánh giá kết quả tìm kiếm nguồn công nghệ.

4. Đánh giá khả năng tiếp nhận công nghệ nhằm xây dựng báo cáo đánh giá khả năng tiếp nhận công nghệ.

5. Kết nối chuyển giao công nghệ nhằm xây dựng báo cáo kết quả kết nối chuyển giao công nghệ.

6. Hỗ trợ thực hiện chuyển giao công nghệ nhằm xây dựng báo cáo kết quả công tác Hỗ trợ thực hiện chuyển giao công nghệ.

7. Kết thúc dịch vụ nhằm thực hiện công tác nghiệm thu và thanh lý hợp đồng tư vấn.

B. Bên cung

1. Chuẩn bị thực hiện dịch vụ là việc xây dựng báo cáo hiện trạng và xác định các yêu cầu của khách hàng.

2. Đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm xây dựng báo cáo đánh giá hiện trạng công nghệ.

3. Tìm kiếm, phân tích, lựa chọn công nghệ nhằm xây dựng báo cáo kết quả tìm kiếm công nghệ.

4. Đánh giá khả năng chuyển giao công nghệ nhằm xây dựng báo cáo đánh giá khả năng chuyển giao công nghệ.

5. Kết nối chuyển giao công nghệ nhằm xây dựng báo cáo kết quả kết nối chuyển giao công nghệ.

6. Hỗ trợ thực hiện chuyển giao công nghệ nhằm xây dựng báo cáo kết quả công tác Hỗ trợ thực hiện chuyển giao công nghệ.

7. Kết thúc dịch vụ nhằm thực hiện công tác nghiệm thu và thanh lý hợp đồng tư vấn.

Quy trình này sẽ là cơ sở cho việc thực hiện các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước khi thực hiện dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ và là tài liệu tham khảo cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ bằng nguồn vốn tự có.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm đến quy trình trên có ý kiến góp ý xin gửi về về Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Tầng 10, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 0988.375.323; email: sati@most.gov.vnnktung@most.gov.vn).

                                                                 Đàm Tuyết (Nguồn: Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ)