Tin tức » Tin tức KH&CN

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 (Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 25/01/2021). Theo đó, mục tiêu tổng quát là tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng cao; thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ở vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 (Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2021).
Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Quyết định Số 2117/QĐ-TTg ngày 16/12/2020).
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 188/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.
Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ theo mô hình hoạt động mới, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chính sách phát triển khoa học và công nghệ trong tình hình mới.
Để khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự lan tỏa rộng rãi và sâu sắc vào các hoạt động của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, cách thức tiếp cận cần đặt trọng tâm vào vai trò chủ thể của người nông dân.
Có thể khẳng định, chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, đang gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Lực lượng doanh nghiệp KH&CN đã tác động tới sự phát triển kinh tế - xã hội rõ nét, không những tạo việc làm, mà còn tạo ra xu hướng phát triển KH&CN trong hệ thống doanh nghiệp nói chung
Ngày 17/10/2020, tại Trung tâm hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KH&CN Thanh Hóa và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; trao giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa lần thứ nhất.
Trang sau