Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 - 15:42 13/05/2022

Chia sẻ facebook

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5519/QĐ-UBND phê duyệt “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2021-2025”.

Mục tiêu chung của Chương trình là hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm đẩy mạnh ứng dụng, thương mại hóa kết quả khoa học - công nghệ trong các doanh nghiệp; thúc đẩy hình thành và phát triển các doanh nghiệp dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới gắn với chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể:

- 100% các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN; doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) đều được đáp ứng.

- Hỗ trợ nghiên cứu, ươm tạo công nghệ thành lập mới ít nhất 30 doanh nghiệp KH&CN, nâng tổng số doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 lên 60 đơn vị.

- Hỗ trợ nghiên cứu, thương mại hóa, phát triển sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường cho 15 doanh nghiệp KH&CN.

- Hỗ trợ phát triển 10 dự án khởi nghiệp ĐMST; Hỗ trợ phát triển 10 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.

- Thành lập và tổ chức hoạt động Sàn giao dịch công nghệ và Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST.

Đối tượng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động phát triển doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp ĐMST.

Phạm vi áp dụng: Chương trình được áp dụng triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa.

                                                                                                                                   Phòng Thông tin KHCN