Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh. - 11:50 14/06/2022

Chia sẻ facebook

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 có chủ đề “Phát triển bền vững kinh kế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”; Ngày Đại dương Thế giới năm 2022 có chủ đề “Hồi sinh: cùng hành động vì đại dương”.

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa mới ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; chấp hành nghiêm pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, các vấn đề về phát triển bền vững kinh tế biển, đảo; bảo vệ môi trường biển, đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới biển, đảo, bảo vệ môi trường, chủ quyền quốc gia trên biển.

Nội dung thực hiện của Kế hoạch, gồm: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến biển, hải đảo. Thông tin, tuyên truyền toàn diện các các vấn đề liên quan đến biển, đảo: về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên, môi trường biển, đảo; phát triển kinh tế biển; bảo tồn, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển… Thời gian thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 bắt đầu từ ngày 15/5/2022 đến ngày 15/6/2022.

       UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập ban tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển  và  Hải đảo Việt Nam năm 2022 trên cơ sở các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/7/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

                                                                              Phòng Thông tin KH&CN (Nguồn: ThanhHoa.dcs.vn)